เกี่ยวกับเรา (About Us)

      วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 12 ปีของวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันของกองบรรณาธิการและผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร  ทั้งนี้การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการเป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างเสริมศักยภาพผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

      วารสารแต่ละฉบับจะเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ 6 บทความประกอบด้วยบทความภายในและบทความภายนอกตามเกณฑ์สัดส่วนของ TCIซึ่งอาจเป็นอาจารย์หรือบุคลากรจากภายในสถาบันและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   หรืออาจเพิ่มบทความที่มาจากบุคคลภายนอกทั้งหมดแล้วแต่ปริมาณงานที่ส่งมายังบรรณาธิการเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง 6 ฉบับ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563  มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มปัจจุบันของงานวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เช่น สาขาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ การบัญชี ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ ความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้เขียนสามารถนำเสนอในรูปแบบของ ฟอรั่มวิชาชีพ (Professional Forum) ซึ่งอยู่ในตอนท้ายของวารสาร กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร JTL นี้ รวมทั้งจะได้รับทราบแนวโน้มทิศทางและประเด็นงานวิจัยที่น่าสนใจในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์