บรรณาธิการ (Editors-in-Chief)  
บรรณาธิการ 1: ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีเมล: supatrap@siamtechno.ac.th
บรรณาธิการ 2: ดร.สำนวน คุณพล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีเมล: sumnuank@siamtechno.ac.th
บรรณาธิการ 3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย หัวหน้าภาควิชาการเงินการธนาคาร
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีเมล: surangb@siamtechno.ac.th
editor.jtl@siamtechno.ac.th

Principal Contact

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์  
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
46 Charansanitwong Road, Bangkokyai, Bangkok 10600, Thailand.
Phone +662-878-5000 ต่อ 5008

Support Contact

Web Master
Phone +66(2) 878 5000