บรรณาธิการ (Editors-in-Chief)  
บรรณาธิการ 1: ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีเมล: supatrap@siamtechno.ac.th

บรรณาธิการ 2: ดร.สำนวน คุณพล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีเมล: sumnuank@siamtechno.ac.th

บรรณาธิการ 3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย หัวหน้าภาควิชาการเงินการธนาคาร
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีเมล: surangb@siamtechno.ac.th

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ (Editorial Board)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
    หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และผู้อำนวยการหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. อาจารย์นิดา สุวรรณจูฑะ 
    คณบดีคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ  
    คณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร ทิพย์ศรี
     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
    อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ พนารัตน์ ปานมณี
     คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9. ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์  
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์
       วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เจริญพงษ์
      ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
       คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ดร.สุวรรณี จริยะพร  
      คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เสงี่ยม
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
18. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา สำรอง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกำแหง  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม