Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • กำหนดวันส่งต้นฉบับครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี
  • กำหนดออกวารสารราย 6 เดือน กำหนดออกในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี
  • จะไม่มีการเก็บค่าตีพิมพ์สำหรับวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทั้งฉบับที่ตีพิมพ์ออนไลน์และฉบับที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ในฉบับที่ 1-3 แต่อาจมีการเก็บค่าประเมินบทความในกรณีที่จำเป็น และจะมีการแจ้งให้เจ้าของผลงานได้รับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ในการเผยแพร่วารสาร จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์
  • ต้นฉบับทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้รับการตรวจทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (External Peer Reviewers) 
  • บทความ ข้อความ ภาพประกอบและตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความนั้น
  • บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความผิดของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  • การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการเป็นลายลักษณ์อักษร

Author Guidelines

  ผู้เขียนต้องส่ง  (1) ต้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบไฟล์ WORD ที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ (Non-formatted) ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (Single Space) และ (2) หนังสือยินยอมให้นำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มายังหัวหน้าบรรณาธิการ 2 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 

I. นโยบาย

          วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Journal of Innovation and Technology for Learning, JTL) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบัญชี ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสามารถนำไปพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่  และเชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

II. การส่งบทความ

     ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ในรูปของ WORD ไฟล์ โดยส่งไฟล์และหนังสือยินยอมให้นำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมายังบรรณาธิการ 2 ฝ่ายวิชาการ 

สำนักงานกองบรรณาธิการ
วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : + 662-878-5000 ต่อ 5008

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : + 6683-995-5345

หมายเลขโทรสาร : + 662-878-5012

 หมายเหตุ

1. กำหนดวันส่งต้นฉบับ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี
2. กำหนดออกวารสารราย 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี
3. จะไม่มีการเก็บค่าตีพิมพ์สำหรับวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทั้งฉบับที่ตีพิมพ์ออนไลน์และฉบับที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม  ในฉบับที่ 1-3  แต่อาจมีการเก็บค่าประเมินบทความในกรณีที่จำเป็นและจะมีการแจ้งให้เจ้าของผลงานได้รับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

III. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ

  1. ประเภทบทความหรืองานวิชาการที่ตีพิมพ์  
     
1.1 บทความวิจัย     (Research Paper)
     
1.2 บทความวิชาการ (Academic Paper)

      1.3 ข้อเขียนที่เน้นการแสดงประเด็นหรือข้อคิดเห็นในวิชาชีพ (Professional Forum)                                                                                                                              

  2. รูปแบบการตีพิมพ์บทความ

     2.1 ขนาดกระดาษ A4
     2.2 ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว
     2.3 ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
     2.4 ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun New ตามที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ

3. ต้นฉบับของบทความ

ต้นฉบับของบทความทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์และออนไลน์ จัดทำบนกระดาษขนาด A4 และใช้ตัว อักษร TH Sarabun New ขนาด 14 points โปรแกรม MS-Word หัวข้อของบทความประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน สถานที่ทำงานของผู้เขียน บทคัดย่อและคำสำคัญ ข้อความหลัก เนื้อความ กิตติกรรมประกาศ การอ้างอิง ตารางรูปภาพ คำอธิบายภาพ และภาพประกอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ชื่อบทความ (Title)

- ภาษาไทย ขนาด 18 points กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 points กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

- ชื่อบทความ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ใช้ภาษาที่เป็นทางการชัดเจนตรงไปตรง มา และครอบคลุมประเด็นหลัก

3.2 ชื่อผู้เขียน (Author’s Name)

- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 points กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

 - ในกรณีที่มีชื่อผู้เขียนหลายคน ให้ระบุชื่อผู้เขียนแต่ละคนโดยใช้ตัวเลขแบบอักษรยก (Superscripted Number) ในตอนท้ายของชื่อผู้เขียน

3.3 ที่อยู่ของผู้เขียน (Author’s Workplace)

- ที่อยู่ของผู้เขียน ขนาด 14 points กำหนดกึ่งกลาง ระบุที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้เขียน และเว้น 1บรรทัด

3.4 บทคัดย่อ (Abstract)

 - บทคัดย่อ และ Abstract ขนาด 16 points กำหนดชิดซ้าย ตัวหนาและเว้น 1 บรรทัด

- Text บทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 points กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

- Text บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 points กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

- บทคัดย่อต้องถูกต้อง สะท้อนเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในบทความต้นฉบับ กระชับตรงประเด็น และควรมีความยาวไม่เกิน 250 คำ

 - บทคัดย่อควรประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของวิจัยได้แก่ (1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย (2)วัตถุประสงค์การวิจัย (3) ระเบียบวิธีวิจัย (4) ผลการวิจัยและ (5) บทสรุป/การนำไปใช้/ข้อจำกัดของการวิจัย/ข้อเสนอแนะ

 3.5 คำสำคัญ (Keywords)

- ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา

- ใช้อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 pointsกำหนดชิดขอบซ้าย ตัวหนา

- ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ 4-5 คำ ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ค้นในระบบฐานข้อมูล  

3.6 ส่วนเนื้อหา (Body)

- หัวข้อหลัก ขนาด 16 points กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา

- หัวข้อย่อย ขนาด 14 points กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา

- ตัวอักษรที่ใช้ ขนาด 14 points กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

- รายละเอียดของบความวิจัยประกอบด้วย  (1) บทนำ (2)วัตถุประสงค์การวิจัย (3) สมมุติ

ฐานการวิจัย (ถ้ามี) (4) ขอบเขตการวิจัย (5) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6) ระเบียบวิธีวิจัย

(7) ผลการวิจัย (8) สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (9)กิตติกรรมประกาศ (10) ประวัติผู้วิจัย

และ(11) เอกสารอ้างอิง

- การอ้างอิงในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA Citation Style ผู้เขียนต้องอ้างอิงข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมาจากหนังสือ ตำรา บทความในวารสารวิชาการ เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น

 (นัดดา พึ่งรัศมี, 2559)  (Smith, 2016)

- ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรง หรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรงควรระบุหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตัวอย่างเช่น  

(ลัดดาวัลย์ บุญฤทธิ์, 2560, .12-18)  

(Walker, 2017, p. 14)  (Nelson, 2018, pp. 110-117) 

3.7 รูปภาพและตาราง (Pictures and Tables)

- การนำเสนอรูปภาพและตารางสามารถนำเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึงหรือนำเสนอภายหลังจากหัวข้อดังกล่าว กำหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 points ตัวธรรมดา ทั้งในบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ

- คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ

- คำอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตารางและชิดริมซ้ายของหน้ากระดาษ

- การระบุหมายเลขลำดับรูปภาพและตารางในบทความ ให้ระบุเป็นรูปที่ 1,2,3… ตารางที่ 1,2,3 … เรียงตามลำดับ

- การเขียนอ้างอิงที่มาของตาราง และรูปภาพให้อยู่ใต้ตารางและใต้รูปภาพ การเขียนอ้างอิงให้ใช้หลักการเดียวกับการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ตัวอย่างเช่น

ที่มา: บูรชัย ศิริมหาสาคร (2554)

Data from Hartley, Harker, & Walsh (1980)

3.8 การใส่หมายเลขหน้า (Page Numbering)

- ใส่หมายเลขเอกสารตรงกลางด้านล่างของแต่ละหน้าของบทความยกเว้นหน้าแรก โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 points ตัวธรรมดา

3.9 การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (Reference Format)

- เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายบทความ โดยผู้เขียนบทความจะต้องรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงผลงานของตน เรียกว่ารายการเอกสารอ้างอิง  ซึ่งจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายบทความต้องมีจำนวนเท่ากับที่ถูกอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง

- รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงใน JTL กำหนดใช้แบบ APA Citation Style (American Psychology Association Citation Style) และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 points ตัวธรรมดา  

 

ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงแบบ APA Citation Style

1) หนังสือ

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./พิมพ์ครั้งที่… (ถ้ามี).สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ผู้แต่ง 1 คน

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2554). มุมที่คนไม่มอง: มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

Davis, C.V. (1980). Handbook of applied hydraulics(3rd ed.).

      New York: McGraw - Hill.

ผู้แต่งมากกว่า

1 คน

หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุขสลักเพ็ชร. (2540). เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน.กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007).  Management (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill.

ผู้แต่งเป็นสถาบัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดย่อชุดโครงการวิจัย และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

National Fire Protection Association. (2009). Fundamentals of fire fighting skills (2nd ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

ผู้รวบรวมหรือ บรรณาธิการ

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์.

Leonard, W. R. & Crawford, M. H. (Eds.). (2002). Human biology pastoral populations.Cambridge, NY: Cambridge University Press.

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ

////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด./สถานที่พิมพ์ /////////สำนักพิมพ์.

ผู้แต่งบทความในหนังสือรวมเรื่องที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ

เสาวณีย์ จำเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์

  โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลินิกและโรคภูมิแพ้. (. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s:  Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.

2) วารสาร

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),

////////เลขหน้าที่ปรากฏ.

 

กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และ

       สังคมศาสตร์, 13(2), 1-13.

Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of ElectronicCommerce Research, 9, 207-218.

 3) เอกสารประชุมวิชาการ

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ หรือ บรรณาธิการ. (ปีที่ตีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง.

////////ชื่อการประชุม./วันที่จัดประชุม./สถานที่จัดประชุม./สำนักพิมพ์

         (ถ้ามี).

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (2558). สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558. ชลบุรี:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Faculty of Engineering. (2010). Innovation and technology development for sustainable economy. Proceedings of TechConference2017, July 1, 2017. Siam Technology College.

Bickman, L., & Ellis, H. (Eds.). (1990). Preparing psychologists for the 21st century. Proceedings of the National Conference of Graduate Education in Psychology, University of Utah, 1988. Hillsdale, NJ: L.Erldaum.

4) วิทยานิพนธ์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญา ////////มหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).

 

จงกลรัตน์  อาจศัตรู. (2544). การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Choomchuay, S. (1993). Algorithm and architecture for reed-solomon decoding. A Doctoral Dissertation, Imperial College, University of London,UK.    

 5) รายงานการวิจัย

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนรายงานการวิจัย./(ปีพิมพ์)./ชื่อรายงานการวิจัย./(รายงานการวิจัย,

////////ชื่อหน่วยงานของผู้วิจัย).

 

ทัดดาว ลออโรจน์วงษ์. (2540). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. (รายงานการวิจัย, กรมการพัฒนาชุมชน).

Mintel. (2009). Home utility suppliers - UK - September 2009. London: Mintel International Group.

6) สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ

รูปแบบ

ชื่อผู้จัดทำ (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง./[ลักษณะของสื่อ]./สถานที่ผลิต:

////////หน่วยงานที่เผยแพร่.

 

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. (2544). พลังงานนิวเคลียร์ พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ. [วีดิทัศน์]. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Remerowski, T. (Producer). (2010). Google world [DVD]. Canada: CBC  Learning.

      7)  การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล

7.1) หนังสือที่สืบค้นจากฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูลหรือชื่อ URL

ตัวอย่าง

เพ็ชรี  สุมิตร. (2556). เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 1.สืบค้นจาก http://ilove.chan-

              Dra.ilovelib/book_detail.php? id=06600015806&group=PB- 007

Liao, W. (2015). Remembering the faces of law: Collective memories and legal consciousness in transitional china (Order No. 3727857). Retrievedfrom http://search.proquest.com/docview/1734033548?accountid=31557

    7.2) บทความที่สืบค้นจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),เลขหน้าที่ปรากฏ.

////////สืบค้นจากชื่อฐานข้อมูลหรือชื่อURL

ตัวอย่าง

เอกสิทธ์  เจียมสกุล. (2554). วิธีการหาอัตราการล้มเหลวเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. วิศวกรรมสาร มก., 24(77), 75-87. สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php

 

Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The    holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence. Journal of UrbanEconomics. 69(1), 72. Retrieved from http://journals.elsevier.com/00941190/ journal-of-urban-economics/          

        7.3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่

////////(ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ.

ตัวอย่าง

เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาสทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.

           7.4) วิทยานิพนธ์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูล

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(ระดับวิทยานิพนธ์).

////////สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล หรือชื่อ URL

ตัวอย่าง

จิรภา ดามัง. (2551). ความคาดหวังทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของสตรีในจังหวัดอุตรดิตถ์.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) สืบค้นจากhttp://tdc. thailis.or.th/tdc/search_result.php

Mucci, A. D. (2008). The impact of high stakes testing on highly able/ gifted student in a selected high achieving New Jersey abbot district and a selected high achieving J district as perceived by their teachers and administrators.(Doc- toral Dissertation).Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304491858?accountid

       =31557

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ(Publication Ethics)

วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีนโยบายด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ตามแนวปฏิบัติของ Committee on Publication Ethics (COPE)<http://publicationethics.org> จริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานในกระบวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ผู้เขียน (Author)

ผู้เขียน หรือผู้ส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่ส่งผลงานต้นฉบับ ที่ซ้ำเนื้อหาบางส่วน หรือทั้งหมด ในผลงานที่ส่งมาในต้นฉบับ จะต้องเน้นการศึกษาค้นคว้าใหม่ และแสดงความเป็นมาของวรรณกรรมที่มีมาก่อนเป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ต้องแสดงระเบียบวิธีวิจัย และผลการค้นคว้าของผู้เขียนหรือผู้วิจัยที่ทำงานมาก่อน โดยการอ้างอิงที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้เขียนอาจต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานที่ตนอ้างอิง หากต้องการใช้ข้อมูลบางส่วน หรือ การปรับระเบียบวิธีวิจัยที่มีมาก่อนจะต้องแสดงหลักฐาน การอนุญาตหรือการให้ความเห็นชอบจากเจ้าของผลงานในกรอบปฏิบัติของจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นๆ การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นเป็นเรื่องต้องห้าม และหากส่งผลงานที่มีลักษณะการคัดลอกหรือลอกเลียน วารสารจะไม่รับพิจารณาผลงานและจะปฏิเสธการรับผลงานอื่นใดทั้งหมดของผู้เขียนที่กระทำการลอกเลียนผลงาน ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อความคิดเห็นใดๆ และองค์ประกอบการวิจัยทั้งหมดที่ระบุได้ในงานที่ได้รับการตีพิมพ์

บรรณาธิการ (Editor)

บรรณาธิการต้องสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินการปฏิบัติใช้นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ที่เป็นผู้เขียนที่ติดต่อส่งผลงาน (Corresponding Author) มีการตอบรับผลงานหรือปฏิเสธผลงานที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ และต้องแจ้งกระบวนการที่ครอบคลุมการประเมินผลงาน โดยไม่ให้ผู้ส่งผลงานทราบชื่อผู้ประเมิน มีการแจ้งผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับผลงานให้แก่ผู้เขียนบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่ง ไปยังวารสารอื่นก่อ

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.