ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำ และการบอกต่อของแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม: กรณีศึกษาของแอพพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในอาเซียน

Factors affecting Intention to Reuse and Word-of-mouth Intention of Application Using Augmented Reality: A Case Study of Asian Currency Exchange Application

  • Punnapee Sittikij Chulalongkorn University
Keywords: ความตั้งใจกลับมาใช้ซ้ำ, ความตั้งใจในการบอกต่อ, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำ และความตั้งใจในการบอกต่อของแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ได้แก่ (1) การรับรู้ความง่าย (2) การรับรู้ประโยชน์ (3) การรับรู้ความสนุกสนาน (4) การรู้สึกจดจ่อ และ (5) การมีปฏิสัมพันธ์ งานวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โมไบล์แอพพลิเคชันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในอาเซียน และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยตัวอย่าง พบว่า สี่ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำ คือ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสนุกสนานและการมีปฏิสัมพันธ์ และห้าปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการบอกต่อ คือ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสนุกสนาน การรู้สึกจดจ่อและการมีปฏิสัมพันธ์

Published
2020-02-28
Section
Journal of Innovation and Technology for Learning