Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำ และการบอกต่อของแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม: กรณีศึกษาของแอพพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในอาเซียน Download Download PDF