วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Journal of Innovation and Technology for Learning (JTL) Siam Technology College

ISSN 2651-0642

โดย: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สํานักงานกองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทํางาน) : + 662-878-5000 ต่อ 5008

หมายเลขโทรสาร : + 662-878-5012 เว็บไซต์ : http://jtl.siamtechno.ac.th

Published: 2020-12-26

Full Issue