JTL  Publication Policy 

นโยบายการเผยแพร่ของวารสาร

I. นโยบาย

          วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Journal of Innovation and Technology for Learning, JTL) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.1 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบัญชี ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสามารถนำไปพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่  และเชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

II. การส่งบทความ

     ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ในรูปของ WORD ไฟล์ โดยส่งไฟล์และหนังสือยินยอมให้นำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมายังบรรณาธิการ 2 ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อีเมล:sumnuank@siamtechno.ac.th

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ
       
วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       
เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

           หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : + 662-878-5000 ต่อ 5008

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : + 6683-995-5345

       หมายเลขโทรสาร : + 662-878-5012

 

หมายเหตุ

1. กำหนดวันส่งต้นฉบับ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี
2. กำหนดออกวารสารราย 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี
3. จะไม่มีการเก็บค่าตีพิมพ์สำหรับวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทั้งฉบับที่ตีพิมพ์ออนไลน์และฉบับที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม  ในฉบับที่ 1-3  แต่อาจมีการเก็บค่าประเมินบทความในกรณีที่จำเป็นและจะมีการแจ้งให้เจ้าของผลงานได้รับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

III. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ

  1. ประเภทบทความหรืองานวิชาการที่ตีพิมพ์  
     
1.1 บทความวิจัย     (Research Paper)
     
1.2 บทความวิชาการ (Academic Paper)

      1.3 ข้อเขียนที่เน้นการแสดงประเด็นหรือข้อคิดเห็นในวิชาชีพ (Professional Forum)                                                                                                                              

  2. รูปแบบการตีพิมพ์บทความ

2.1 ขนาดกระดาษ A4
2.2 ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว
2.3 ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

      2.4 ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun New ตามที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ

3. ต้นฉบับของบทความ

ต้นฉบับของบทความทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์และออนไลน์ จัดทำบนกระดาษขนาด A4 และใช้ตัว อักษร TH Sarabun New ขนาด 14 points โปรแกรม MS-Word หัวข้อของบทความประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน สถานที่ทำงานของผู้เขียน บทคัดย่อและคำสำคัญ ข้อความหลัก เนื้อความ กิตติกรรมประกาศ การอ้างอิง ตารางรูปภาพ คำอธิบายภาพ และภาพประกอบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

3.1 ชื่อบทความ (Title)

        - ภาษาไทย ขนาด 18 points กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

        - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 points กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

    - ชื่อบทความ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ใช้ภาษาที่เป็นทางการชัดเจนตรงไปตรง มา และครอบคลุมประเด็นหลัก

3.2 ชื่อผู้เขียน (Author’s Name)

        - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 points กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

                  - ในกรณีที่มีชื่อผู้เขียนหลายคน ให้ระบุชื่อผู้เขียนแต่ละคนโดยใช้ตัวเลขแบบอักษรยก (Superscripted Number) ในตอนท้ายของชื่อผู้เขียน

          3.3 ที่อยู่ของผู้เขียน (Author’s Workplace)

                  - ที่อยู่ของผู้เขียน ขนาด 14 points กำหนดกึ่งกลาง ระบุที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้เขียน และเว้น 1บรรทัด

          3.4 บทคัดยอ (Abstract)

                  - บทคัดย่อ และ Abstract ขนาด 16 points กำหนดชิดซ้าย ตัวหนาและเว้น 1 บรรทัด

                  - Text บทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 points กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

                  - Text บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 points กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

                  - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

                  - บทคัดย่อต้องถูกต้อง สะท้อนเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในบทความต้นฉบับ กระชับตรงประเด็น และควรมีความยาวไม่เกิน 250 คำ

                  - บทคัดย่อควรประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของวิจัยได้แก่ (1) ความเป็นมาและความ         สำคัญของปัญหาการวิจัย (2)วัตถุประสงค์การวิจัย (3) ระเบียบวิธีวิจัย (4) ผลการวิจัยและ (5) บทสรุป/การนำไปใช้/ข้อจำกัดของการวิจัย/ข้อเสนอแนะ

           3.5 คำสำคัญ (Keywords)

                  - ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ก่อนขึ้นส่วนของเนื้อหา

                  - ใช้อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 pointsกำหนดชิดขอบซ้าย ตัวหนา

                  - ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ 4-5 คำ ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ค้นในระบบฐาน

ข้อมูล  

            3.6 ส่วนเนื้อหา (Body)

- หัวข้อหลัก ขนาด 16 points กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา

- หัวข้อย่อย ขนาด 14 points กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา

- ตัวอักษรที่ใช้ ขนาด 14 points กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

- ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

                    - รายละเอียดของบความวิจัยประกอบด้วย  (1) บทนำ (2)วัตถุประสงค์การวิจัย (3) สมมุติ

ฐานการวิจัย (ถ้ามี) (4) ขอบเขตการวิจัย (5) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6) ระเบียบวิธีวิจัย (7) ผลการ

วิจัย (8) สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (9)กิตติกรรมประกาศ (10) ประวัติผู้วิจัย และ(11) เอกสารอ้างอิง

- การอ้างอิงในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA Citation Style ผู้เขียนต้องอ้างอิงข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมาจากหนังสือ ตำรา บทความในวารสารวิชาการ เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น

 (นัดดา พึ่งรัศมี, 2559)

                     (Smith, 2016)

- ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรง หรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรงควรระบุหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตัวอย่างเช่น  

(ลัดดาวัลย์ บุญฤทธิ์, 2560, .12-18)  

(Walker, 2017, p. 14)  

(Nelson, 2018, pp. 110-117) 

           3.7 รูปภาพและตาราง (Pictures and Tables)

- การนำเสนอรูปภาพและตารางสามารถนำเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึงหรือนำเสนอภายหลังจากหัวข้อดังกล่าว กำหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 points ตัวธรรมดา ทั้งในบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ

- คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ

- คำอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตารางและชิดริมซ้ายของหน้ากระดาษ

- การระบุหมายเลขลำดับรูปภาพและตารางในบทความ ให้ระบุเป็นรูปที่ 1,2,3… ตารางที่ 1,2,3 … เรียงตามลำดับ

- การเขียนอ้างอิงที่มาของตาราง และรูปภาพให้อยู่ใต้ตารางและใต้รูปภาพ การเขียนอ้างอิงให้ใช้หลักการเดียวกับการเขียนอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ตัวอย่างเช่น

ที่มา: บูรชัย ศิริมหาสาคร (2554)

Data from Hartley, Harker, & Walsh (1980)

           3.8 การใส่หมายเลขหน้า (Page Numbering)

- ใส่หมายเลขเอกสารตรงกลางด้านล่างของแต่ละหน้าของบทความยกเว้นหน้าแรก โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 points ตัวธรรมดา

           3.9 การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง (Reference Format)

- เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายบทความ โดยผู้เขียนบทความจะต้องรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการอ้างอิงผลงานของตน เรียกว่ารายการเอกสารอ้างอิง  ซึ่งจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายบทความต้องมีจำนวนเท่ากับที่ถูกอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง

- รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงใน JTL กำหนดใช้แบบ APA Citation Style (American Psychology Association Citation Style) และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 points ตัวธรรมดา  

 

ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงแบบ APA Citation Style

1) หนังสือ

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./พิมพ์ครั้งที่… (ถ้ามี).สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

ผู้แต่ง 1 คน

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2554). มุมที่คนไม่มอง: มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

Davis, C.V. (1980). Handbook of applied hydraulics(3rd ed.).

      New York: McGraw - Hill.

ผู้แต่งมากกว่า

1 คน

หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรณิก และ เสริมสุขสลักเพ็ชร. (2540). เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน.กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007).  Management (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill.

ผู้แต่งเป็นสถาบัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2552). บทคัดย่อชุดโครงการวิจัย และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

National Fire Protection Association. (2009). Fundamentals of fire fighting skills (2nd ed.). Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

ผู้รวบรวมหรือ บรรณาธิการ

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์.

Leonard, W. R. & Crawford, M. H. (Eds.). (2002). Human biology pastoral populations.Cambridge, NY: Cambridge University Press.

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ

////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด./สถานที่พิมพ์ /////////สำนักพิมพ์.

ผู้แต่งบทความในหนังสือรวมเรื่องที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ

เสาวณีย์ จำเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์

  โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลินิกและโรคภูมิแพ้. (. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s:  Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.

2) วารสาร

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีทีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),

////////เลขหน้าที่ปรากฏ.

 

กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และ

       สังคมศาสตร์, 13(2), 1-13.

Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of ElectronicCommerce Research, 9, 207-218.

 

3) เอกสารประชุมวิชาการ

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ หรือ บรรณาธิการ. (ปีที่ตีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง.

////////ชื่อการประชุม./วันที่จัดประชุม./สถานที่จัดประชุม./สำนักพิมพ์

         (ถ้ามี).

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (2558). สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558. ชลบุรี:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Faculty of Engineering. (2010). Innovation and technology development for sustainable economy. Proceedings of TechConference2017, July 1, 2017. Siam Technology College.

Bickman, L., & Ellis, H. (Eds.). (1990). Preparing psychologists for the 21st century. Proceedings of the National Conference of Graduate Education in Psychology, University of Utah, 1988. Hillsdale, NJ: L.Erldaum.

4) วิทยานิพนธ์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญา ////////มหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).

 

จงกลรัตน์  อาจศัตรู. (2544). การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Choomchuay, S. (1993). Algorithm and architecture for reed-solomon decoding. A Doctoral Dissertation, Imperial College, University of London,UK.    

 

 

 

 

5) รายงานการวิจัย

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนรายงานการวิจัย./(ปีพิมพ์)./ชื่อรายงานการวิจัย./(รายงานการวิจัย,

////////ชื่อหน่วยงานของผู้วิจัย).

 

ทัดดาว ลออโรจน์วงษ์. (2540). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. (รายงานการวิจัย, กรมการพัฒนาชุมชน).

Mintel. (2009). Home utility suppliers - UK - September 2009. London: Mintel International Group.

6) สื่อโสตทัศน์และสื่ออื่น ๆ

รูปแบบ

ชื่อผู้จัดทำ (หน้าที่)./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง./[ลักษณะของสื่อ]./สถานที่ผลิต:

////////หน่วยงานที่เผยแพร่.

 

สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. (2544). พลังงานนิวเคลียร์ พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ. [วีดิทัศน์]. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Remerowski, T. (Producer). (2010). Google world [DVD]. Canada: CBC  Learning.

      7)  การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูล

7.1) หนังสือที่สืบค้นจากฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูลหรือชื่อ URL

ตัวอย่าง

เพ็ชรี  สุมิตร. (2556). เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 1.สืบค้นจาก http://ilove.chan-

              Dra.ilovelib/book_detail.php? id=06600015806&group=PB- 007

Liao, W. (2015). Remembering the faces of law: Collective memories and legal consciousness in transitional china (Order No. 3727857). Retrievedfrom http://search.proquest.com/docview/1734033548?accountid=31557

    7.2) บทความที่สืบค้นจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),เลขหน้าที่ปรากฏ.

////////สืบค้นจากชื่อฐานข้อมูลหรือชื่อURL

ตัวอย่าง

เอกสิทธ์  เจียมสกุล. (2554). วิธีการหาอัตราการล้มเหลวเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. วิศวกรรมสาร มก., 24(77), 75-87. สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php

 

Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The    holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence. Journal of UrbanEconomics. 69(1), 72. Retrieved from http://journals.elsevier.com/00941190/ journal-of-urban-economics/          

        7.3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อวารสาร,/ปีที่

////////(ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ.

ตัวอย่าง

เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: โอกาสทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารบริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52.

           7.4) วิทยานิพนธ์ที่สืบค้นจากฐานข้อมูล

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(ระดับวิทยานิพนธ์).

////////สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล หรือชื่อ URL

ตัวอย่าง

จิรภา ดามัง. (2551). ความคาดหวังทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของสตรีในจังหวัดอุตรดิตถ์.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) สืบค้นจากhttp://tdc. thailis.or.th/tdc/search_result.php

Mucci, A. D. (2008). The impact of high stakes testing on highly able/ gifted student in a selected high achieving New Jersey abbot district and a selected high achieving J district as perceived by their teachers and administrators.(Doc- toral Dissertation).Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304491858?accountid

       =31557

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ(Publication Ethics)

วารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีนโยบายด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ตามแนวปฏิบัติของ Committee on Publication Ethics (COPE)<http://publicationethics.org> จริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานในกระบวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ผู้เขียน (Author)

ผู้เขียน หรือผู้ส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่ส่งผลงานต้นฉบับ ที่ซ้ำเนื้อหาบางส่วน หรือทั้งหมด ในผลงานที่ส่งมาในต้นฉบับ จะต้องเน้นการศึกษาค้นคว้าใหม่ และแสดงความเป็นมาของวรรณกรรมที่มีมาก่อนเป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ต้องแสดงระเบียบวิธีวิจัย และผลการค้นคว้าของผู้เขียนหรือผู้วิจัยที่ทำงานมาก่อน โดยการอ้างอิงที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้เขียนอาจต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานที่ตนอ้างอิง หากต้องการใช้ข้อมูลบางส่วน หรือ การปรับระเบียบวิธีวิจัยที่มีมาก่อนจะต้องแสดงหลักฐาน การอนุญาตหรือการให้ความเห็นชอบจากเจ้าของผลงานในกรอบปฏิบัติของจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นๆ การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นเป็นเรื่องต้องห้าม และหากส่งผลงานที่มีลักษณะการคัดลอกหรือลอกเลียน วารสารจะไม่รับพิจารณาผลงานและจะปฏิเสธการรับผลงานอื่นใดทั้งหมดของผู้เขียนที่กระทำการลอกเลียนผลงาน ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อความคิดเห็นใดๆ และองค์ประกอบการวิจัยทั้งหมดที่ระบุได้ในงานที่ได้รับการตีพิมพ์

บรรณาธิการ (Editor)

บรรณาธิการต้องสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินการปฏิบัติใช้นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ที่เป็นผู้เขียนที่ติดต่อส่งผลงาน (Corresponding Author) มีการตอบรับผลงานหรือปฏิเสธผลงานที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ และต้องแจ้งกระบวนการที่ครอบคลุมการประเมินผลงาน โดยไม่ให้ผู้ส่งผลงานทราบชื่อผู้ประเมิน มีการแจ้งผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับผลงานให้แก่ผู้เขียนบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่ง ไปยังวารสารอื่นก่อนหน้านี้ หรือผลงานที่ส่งมาซ้ำ บรรณาธิการต้องให้ข้อมูลของวารสารบนเว็บไซต์ทางการเกี่ยวกับเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ นโยบายการตีพิมพ์ของวารสาร ระยะเวลาการออกเล่มวารสาร การเข้าถึงและการแชร์ข้อมูล การติดต่อทั้งก่อนและหลังการตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสอบถามจากผู้เขียน การติดต่อระหว่างกระบวนการพิจารณาผลงาน การขอความชัดเจนเกี่ยวกับผลงานหรือการแก้ไขต่างๆ ประเด็นเฉพาะที่ต้องแก้ไขในผลงาน และ การตอบชี้แจงในกรณีมีข้อร้องเรียนจากเจ้าของผลงาน (ถ้ามี) บรรณาธิการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาใด ๆ ในเรื่องหลักฐานหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณและจรรยาบรรณที่ส่งมาร้องเรียนหรือรายงานมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผลงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer)

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงานทางวิชาการจะอยู่ในกระบวนการที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้ประเมิน และไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินต่อผู้เขียน และผู้ประเมินจะใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดโดยกองบรรณาธิการของวารสารเท่านั้น ผู้ประเมินต้องไม่เปิดเผยตนต่อเจ้าของผลงานที่ตนทำหน้าที่ประเมิน ผู้ประเมินต้องแสดงผลประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน ที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานหรือข้อคิดเห็น/ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะประกอบผลการประเมินของตน ทั้งนี้การประเมินและการให้เหตุผลประกอบเชิงสร้างสรรค์จะต้องอยู่ในกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร การเขียนข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ใดๆ ต้องเป็นในลักษณะที่เป็นกลางในกรอบของวิชาชีพ โดยไม่มีการเสียดสีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรงไปในด้านลบ ผู้ประเมินต้องรักษาการประเมินและผลการประเมินเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยไม่ว่าในกรณีหรือสถานการณ์ใด